CIK WAN NORAFZAN BINTI WAN MAHADI 
Pemangku Pengarah Bahagian Pengurusan

PN. CHITRA DEVI A/P ARUMUGAM
Ketua Cawangan Sumber Manusia

CIK CHIANG SU PING

Cawangan Pentadbiran

IR. MOHD HAMPERI BIN AMIN
Ketua Cawangan Pengurusan Harta dan Kemudahan


PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENGURUSAN

 1. Memastikan amalan kualiti terbaik di semak sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun.
 2. Melaksanakan urusan-urusan berkaitan khidmat pengurusan aset dalm tempoh empat belas (14) hari bagi pendaftaran aset dan sekurang-kurangnya sekali (1)  setahun di ISN Negeri.
 3. Memastikan dokumen lengkap untuk tindakan pembayaran oleh kewangan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja bagi bil-bil peruatan dan pembayaran balik alat komunikasi.
 4. Memastikan urusan-urusan berkaitan staf diproses dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
 5. Mengendalikan prosedur tatatertib mengikut prosedur undang-undang yang ditetapkan serta memastikan penilaian prestasi tahunan staf dilaksanakan secara objektif.
 6. Mengurus urusan berkaitan dengan latihan atau kursus, biasiswa atau sambung belajar (pegawai tetap) dan permohonan amali mengikut “Standard Operating Procedure” (SOP) yang akan dikemas kini.
 7. Memastikan tindakan pembaikan kerosakan minor dalam tempoh satu (1) hari dan pembaikan kerosakan besar major dalam tempoh tiga (3) bulan.

CAWANGAN PENTADBIRAN

 1. Mengurus penyampaian, hal-hal pemodenan pentadbiran dan peningkatan kualiti
 2. Mengurus pelaksanaan Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ)
 3. Mengurus dan menyelaras pelaksanaan EKSA/KIK/ISO
 4. Urusetia perhimpunan bulanan diperingkat KBS/ ISN
 5. Mengurus sistem dokumentasi rekod dan pejabat
 6. Mengendali urusan rasmi perkhidmatan pos
 7. Menyelaras & mengurus pelaksanaan keselamatan pejabat
 8. Menyediakan pas pekerja, buku rawatan, klinik panel & dokumen pengenalan  lain yang diperlukan
 9. Mengurus permohonan tempahan Dewan/ Bilik Mesyuarat ISN
 10. Mengurus kenderaan rasmi  Jabatan untuk permohonan penggunaan dan penyelenggaraan
 11. Urus lantikan Pegawai Aset, ahli jawatankuasa JKPAK, Pegawai Pemeriksa, Pegawai Pemverifikasi Stor, Lembaga Pemeriksa Pelupusan, Jawatankuasa Penyiasat
 12. Urusetia pengurusan aset alih kerajaan dan stor serta urusetia mesyuarat JKPAK peringkat ISN/KBS dan penyediaan laporan suku tahun
  Urusetia pengurusan aset alih kerajaan dan stor serta mesyuarat JKPAK peringkat ISN/KBS
 13. Kawal selia pengurusan aset alih dan stor mengikut tatacara pengurusan aset dan stor mengikut 1PP
 14. Semakan bekalan mengikut spesifikasi permohonan
 15. Mengurus proses pelupusan dan kehilangan aset  ISN
 16. Memproses permohonan kerja lebih masa
 17. Khidmat Pelanggan (Piagam Pelanggan dan telefonis)

CAWANGAN SUMBER MANUSIA

 1. Mengkaji dan merancang keperluan perjawatan dan sumber manusia
 2. Mengkaji dan melaksanakan penyusunan semula struktur organisasi yang melibatkan kajian struktur, fungsi ,visi,misi dan objektif berdasarkan keperluan
 3. Mentadbir urusan perkhidmatan dari segi;
  1. Pengambilan, Penempatan, Pertukaran, Pengesahan dalam Perkhidmatan, Pemberian Taraf Berpencen, Persaraan, Penamatan/Perletakan Jawatan/Pelepasan Jawatan dan Pelanjutan Kontrak
 4. Menguruskan elaun dan kemudahan kakitangan
 5. Urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia
 6. Mentadbir Sistem HRMIS dan SPSM
 7. Merancang keperluan Program Pembangunan Sumber Manusia berdasarkan Pelan Operasi Latihan (POL)
 8. Menyediakan Keperluan Analisis Latihan kakitangan
 9. Mengurus program Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negara dan Luar Negara
 10. Mengurus dan menyelaras biasiswa dan melanjutkan pelajaran kakitangan
 11. Mengurus peperiksaan dan kursus wajib bagi kakitangan tetap
 12. Mentadbir urusan perkhidmatan pegawai asing dari segi;
  1. Pengambilan, Penempatan, Pertukaran, Penamatan, Pelanjutan Kontrak
 13. Mengurus penyediaan dokumen berkaitan urusan LHDN, Jabatan Imigresen dan lain-lain agensi berkaitan
 14. Mentadbir Sistem MyPayroll dalam mengurus maklumat pembayaran/potongan/pelarasan gaji kakitangan
 15. Menguruskan urusan tatatertib
 16. Urusetia Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU)
 17. Memantau dan menyelaras urusan prestasi kakitangan
 18. Menyelaras pencalonan penganugerahan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan dan Negeri, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang KBS dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Bulanan
 19. Menyelaras pengisytiharan harta kakitangan

CAWANGAN PENGURUSAN HARTA DAN KEMUDAHAN

 1. Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan projek-projek naiktaraf/ubahsuai/pembangunan
 2. Merancang dan melaksanakan kerja-kerja pembersihan yang dijalankan secara ‘in-house’ dan ‘out-source’
 3. Mengurus dan memeriksa semua peralatan pembersihan dan lanskaping serta peralatan pembaikan dan penyelenggaraan agar berada dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan
 4. Merancang serta melaksanakan penyelenggaraan berkala yang dijalankan secara ‘in-house’
 5. Merancang dan memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaran berkala yang dijalankan oleh kontraktor
 6. Mengambil tindakan ke atas aduan kerosakan yang diterima
 7. Mengemaskini dan menyimpan inventori aset tidak alih milik ISN